ഷൊറണൂർ കെ.വി.ആർ. സ്കൂൾ പഠനസംഘം

തസ്രാക്ക്‌: ഷൊറണൂർ കെ.വി.ആർ. സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും 12/08/17നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial