സെന്റ്.ആൻസ് സീനിയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മുട്ടിക്കുളങ്ങര

മുട്ടിക്കുളങ്ങര സെന്റ്.ആൻസ് സീനിയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ 141 വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial