സ്നേഹ കോളേജിലെ യാത്ര ഖസാക്കിൽ

കൊല്ലങ്കോട്‌ സ്നേഹ ബി.എഡ്‌. ട്രയിനിംഗ്‌ കോളേജിലെ 18 അംഗങ്ങൾ 23.01.2019നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial